หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราชกิจจาฯ ใช้ม.44 ป้องทุจริตโปรเจ็กต์รัฐ คุมเข้มรถไฟทางคู่ 7 โครงการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ราชกิจจาฯ ใช้ม.44 ป้องทุจริตโปรเจ็กต์รัฐ คุมเข้มรถไฟทางคู่ 7 โครงการ


ราชกิจจา


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560 เรื่องการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ความว่า
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายที่สําคัญในการบริหารประเทศโดยให้การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการโดยเฉพาะโครงการลงทุนที่ต้องอาศัยเวลาดําเนินการในระยะยาว แต่ต้องเร่งดําเนินการให้ทันต่อการพัฒนาและความต้องการของประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่องโดยเร็ว เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งที่มีมูลค่าสูงและต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัยแต่ทั้งนี้การดําเนินการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการและแนวทางของข้อตกลงคุณธรรม จึงจําเป็นต้องกําหนดให้มีกระบวนการกํากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางดังกล่าว อันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมในการดําเนินกิจการของรัฐ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเกิดความไว้วางใจแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินและส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีของประเทศ โดยเฉพาะในระหว่างรอการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลใช้บังคับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในคําสั่งนี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและการพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้อยู่ภายใต้คําสั่งนี้
“พัสดุ” หมายความว่า พัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
“การพัสดุ” หมายความว่า การพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับการจัดซื้อจัดจ้าง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการกํากับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นอีกได้จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(4) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 3 ประธานกรรมการตามข้อ 2 (1) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 2 (3) ให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการกํากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ของพรรคการเมือง การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ 4 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 2 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในโครงการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตนมีหน้าที่และอํานาจในการกํากับดูแลตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เลขานุการหรือคณะกรรมการรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างจนสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ หรือไม่มีความซับซ้อน หรืออยู่ภายใต้ข้อจํากัดตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอาจตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพียงบางส่วนหรือบางขั้นตอนก็ได้
(2) สั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกระทําการหรือไม่กระทําการใด ๆ หรือดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
(3) รับและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งจากผู้สังเกตการณตามข้อตกลงคุณธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
ก. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ข. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ค. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ หรือการจัดซื้อจัดจ้างอื่นของหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ง. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
(4) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
(5) เรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น
(7) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการกํากับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
(8) รายงานผลการดําเนินการตามคําสั่งนี้ต่อนายกรัฐมนตรี
(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม (3) แล้วรับฟังได้ว่า หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการกระทําที่ส่อว่าเกิดการทุจริต ให้คณะกรรมการมีอํานาจแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ หรือคณะกรรมการจะแจ้งหรือแนะนําให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุจําเป็นจะเสนอแนะให้พิจารณาระงับการดําเนินการบางขั้นตอนไว้ก่อน หรือให้ดําเนินการต่อโดยเริ่มจากขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของรัฐที่ใช้งบประมาณในการดําเนินการที่มีวงเงินสูง หรือโครงการของรัฐที่อยู่ในความสนใจของประชาชน นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการโครงการดังกล่าวที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของคําสั่งนี้ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขอ
ข้อ 7 ให้กรมบัญชีกลางรับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่แต่งตั้งขึ้นตามคําสั่งนี้ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมบัญชีกลาง
ข้อ 8 ให้โครงการดังต่อไปนี้ และโครงการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตามคําสั่งนี้
(1) โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย
(2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น
(3) โครงการก่อสรางรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
(4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ
(5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน
(6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์
(7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร
ข้อ 9 ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 2 โดยมิให้นําความในข้อ 3 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ แล้วแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจวินิจฉัยและคําวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
ข้อ 11 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ 12 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต
 ที่มา ; เว็บ นสพ.มติชนออนไลน์

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ภารกิจ "ปนัดดา" ที่นราธิวาส

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 90/2560
ภารกิจ "ปนัดดา" ที่นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งพบปะพูดคุยสนทนากับผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส เรื่อง "การน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน"
● เปิดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
เวลา 9.00-12.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ช่วงเวลานับตั้งแต่เป็น รมช.ศึกษาธิการ ได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะและบรรยายแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร หลายแห่ง เช่น สงขลา นครพนม เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร ร้อยเอ็ด และกรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อคิดในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งฝากให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์นั้น พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย และทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้มากมาย จึงขอให้ลูกหลานทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แบบอย่างคุณงามความดี ความพอเพียง และความยั่งยืน ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ ใส่เกล้าใส่กระหม่อมและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้พระองค์ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตราบนานแสนนาน

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ริเริ่มการดำเนินกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ซึ่งบรรดาข้าราชการและประชาชนชาวนราธิวาส ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอมา
จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายพิเศษ การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ "สดุดี คีตราช" จำนวน 2 เพลง คือ เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน จึงได้ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ชาวนราธิวาสได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า "จะเดินตามรอยพ่อ...รายอกีตอ" ตลอดไป


● พบปะพูดคุยสนทนากับนักเรียน รร.นราธิวาส
เวลา 13.30-14.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยสนทนากับผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง "การน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน"

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้เดินทางมาโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งหลังจากไปพบปะพูดคุยในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศช่วงเวลาที่ผ่านมา มีเพื่อนในเฟซบุ๊คจำนวนมาก ซึ่ง ใน เป็นนักเรียนที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้ด้วย ซึ่งการพบปะครั้งนี้ก็ได้ให้ข้อคิดในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งฝากให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นเดียวกับที่บรรยายในช่วงเช้า เพราะหากเรายึดเหนี่ยวคำสอนของพระองค์และน้อมนำไปปฏิบัติ ก็เหมือนพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหน แต่ยังคงประทับสถิตเสถียรอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
ในวันที่พระองค์รัชกาลที่ เสด็จสู่สวรรคาลัย ประชาชนชาวไทยทุกคนต่างเศร้าโศกเสียใจกันทั้งแผ่นดิน เช่นเดียวกับในอดีตเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 จากประชาชนชาวไทยไป ประชาชนต่างเศร้าโศกเสียใจกันทั้งแผ่นดินเช่นเดียวกัน จึงฝากให้นักเรียนได้ศึกษาอดีตและประวัติศาสตร์ชาติไทยในด้านต่าง ๆ เพราะจะทำให้เรารู้ที่มาที่ไปของตัวเราเอง และเชื่อมกับปัจจุบัน ไปสู่อนาคต เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพ เช่น ประวัติศาสตร์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีฐานันดรศักดิ์เจ้านายฝ่ายเหนือ เจ้าหัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้เลือกที่จะให้เมืองเชียงใหม่ในเวลานั้นได้อยู่กับฝ่ายสยาม แทนที่จะเลือกไปอยู่กับพม่า จนกระทั่งทุกวันนี้เชียงใหม่ยังคงเป็น 1 ใน 76 จังหวัดของประเทศไทย

โอกาสนี้ ได้ฝากให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ร่วมกันดูแลและขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้ในแต่ละปีการศึกษา 10,000 แห่ง และครอบคลุมได้ 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ได้จัดทำกรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม ด้าน คือ ความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม
และจะได้ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจและติดตามประเมินผลร่วมกับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กับอีกขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีได้เพิ่มประเด็นเป็นวาระสำคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทางหนึ่ง เพื่อประสานราชการในการปฏิบัติภาระหน้าที่เรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Vocational Boot Camp” ทั่วประเทศช่วงปิดเทอม ฟรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 89/2560
สอศ.เตรียม
ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Vocational Boot Camp” ทั่วประเทศช่วงปิดเทอม ฟรี

23 กุมภาพันธ์ 2560 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวะอย่างเข้มข้นของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศในช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยจัดหลักสูตรฟรีทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้โลกของการทำงานยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดงานและอาชีพใหม่ ๆ จำนวนมาก การเรียนการสอนและการผลิตคนในรูปแบบเดิมอาจไม่ทันการณ์ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการต้องการผลิตคนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ คือ ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยจัดทำในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นเวลา 2 เดือน ในทุกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ จะเน้นในสาขาวิชาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เช่น รถไฟความเร็วสูง พลังงานแห่งอนาคต สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ฯลฯ ตลอดจนสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้น ที่เน้นต่อยอดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องการฝึกทักษะวิชาชีพอื่นเพิ่มเติม 2) กลุ่มประชาชนทั่วไป เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาหลักสูตร  ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับทักษะการทำงานจริงในอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่นเป็นตัวนำ ซึ่งหลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) Skill-ทักษะอาชีพ 2) English-ภาษาอังกฤษ 3Ethics-คุณธรรมจริยธรรม (ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา)
เป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม รวมกว่า 80,000 คนแล้ว จึงได้มอบให้ สอศ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ โดยเน้นความคุ้มค่าเป็นสำคัญ ส่วนสาขาใดได้รับการตอบรับดี ก็อาจจะเปิดสอนให้มีความถี่มากขึ้นและอาจเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มบ้างบางส่วนหากมีความจำเป็น และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย
แม้โครงการจะไม่ได้การันตีการมีงานทำ แต่ก็เชื่อว่าการที่สถานประกอบการเข้ามาร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม จะช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานจากการปฏิบัติจริง ส่วนผู้ประกอบการก็ได้คนทำงานตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างดี ทั้งในด้านครู ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ความรู้, ด้านสถานที่ในการอบรม, ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ฯลฯ โดยคาดว่าหากคิดเป็นงบประมาณในการดำเนินงาน จะต้องใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท แต่ในปีนี้ สอศ.ใช้วิธีการบูรณาการงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นวิชาที่อยู่ภายใต้ ประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา ได้แก่ วิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปะการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปกรรม ประมง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,656 หลักสูตร แบ่งออกเป็น กลุ่ม คือ
  • กลุ่มที่ หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-CurveNew S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) จำนวน 550 หลักสูตร เช่น การตรวจสอบรอยร้าว (ช่างอากาศยาน) พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ช่างซ่อมบำรุงแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมผลิต ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ขนส่งระบบราง รถไฟความเร็วสูง พลังงาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 20,933 คน
  • กลุ่มที่ หลักสูตรความต้องการท้องถิ่น (Local Needs, SMEs) จำนวน 2,106 หลักสูตร มีผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว 61,206 คน
ทั้งนี้ สอศ. จะเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. โดยจะเรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และนิทรรศการการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะทั้ง 13 หลักสูตร

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม