หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บรรยาย Re-Thinking Education Re-Imagining ASEAN

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 250/2559บรรยาย Re-Thinking Education Re-Imagining ASEAN

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง STEM Education ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Re-thinking Education, Re-Imagining ASEAN จัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนชั้นนำ เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผช.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นักวิชาการ, นักการศึกษา, นักศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ STEM Education เป็นหนึ่งในนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา STEM Education ในสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำนโยบายไปดำเนินงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
STEM Education คือ การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยสิ่งสำคัญอยู่ที่การนำศาสตร์ทั้ง 4 ด้านมาประยุกต์ใช้ (Apply)
การจัดการเรียนการสอน STEM Education ให้ประสบความสำเร็จจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ
  • Recruit the Best Teachers คือ การจ้างครูที่เก่งหรือครูที่ดีที่สุดมาทำการสอน ดังจะเห็นได้จากประเทศที่มีครูเก่งและประสบความสำเร็จด้านการศึกษา อาทิ ฟินแลนด์, สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยคนที่จะเป็นครูได้ต้องจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีกหลายประการที่ทำให้ผู้ที่มีความรู้และความสามารถแต่ไม่ได้จบครูไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้จบครูมาเป็นครูได้ อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของไทย
  • Reform Curriculum Coherence คือ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กล่าวคือ การเชื่อมโยงกันของการจัดทำหลักสูตร (Curriculum), ตำราเรียน (Textbooks), การเรียนการสอน (Teaching and Learning), การฝึกปฏิบัติของครูผู้สอน (Teachers Coaching) ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล (Assessment) จะทำให้การจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลได้ ซึ่งครูต้องมั่นใจว่าได้สอนเนื้อหาแต่ละวิชาอย่างถูกต้องและมีความเป็นสากล เพื่อทำให้นักเรียนมีความรู้ลึกรู้จริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับตำราเรียน เนื่องจากตำราเรียนแบบดิจิทัลกับตำราเรียนแบบเป็นเล่มมีความแตกต่างกัน อีกทั้งการศึกษาวิจัยพบว่าหนังสือแบบ e-book มียอดขายลดลง เพราะผู้ที่อ่านหนังสือแบบ e-book จะจดจำรายละเอียดและเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้น้อยกว่าผู้ที่อ่านหนังสือแบบเป็นเล่ม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการวัดผลและประเมินผลการศึกษาด้วยว่า จะเน้นการประเมินผลใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) ซึ่งครูสามารถประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งการประเมินสรุปผล (Summative Assessment) คือ การประเมินเพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่ใช่การสร้างคนเก่ง แต่เป็นการสร้างคนดีมีคุณธรรมให้บ้านเมือง (School Aims) หรือเป็นคนที่มีความรู้คู่ความดี

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม