หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การประชุม G77 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ

(มือถือ>>> ควรคลิ๊กเลือกดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ) 

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

การประชุม G77 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุม G77 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ

วันนี้ (1 มิ.ย. 59) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม SEP in Business : A G-77 Forum on the Implementation of Sustainable Development Goals" สรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับทุกประเทศผ่านหุ้นส่วนความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อทำให้ SDGs เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ไทยได้กำหนดหัวข้อวาระในการทำหน้าที่ประธานกลุ่ม 77 “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (From Vision to Action: Inclusive Partnership for Sustainable Development)”นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ในการจะบรรลุ SDGs ควรเร่งเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือทั้งภายในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก จากทุกภาคส่วน แม้รัฐบาลจะเป็นแกนสำคัญ แต่การพัฒนาต้องเริ่มจากที่บ้าน จากล่างสู่บน โดยต้องคำนึงว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และอยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน ทั้งนี้ภาคเอกชนไทยมีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีสัดส่วนสูง อีกทั้งการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนในหลายระดับ และในวงกว้าง ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ไทยประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ส่งผลกระทบต่ประชาชนนับล้านคน และต่อห่วงโซ่อุปทาน ภาคเอกชนจึงควรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยเฉพาะการสร้างงานที่มีคุณค่า การลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ไม่ใช่คำนึงถึงผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการกระตุ้นการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท แต่ยังต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยและแรงจูงใจสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกว่า 40 ปีที่ไทยนำแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SEP (Sufficient Economy Philosophy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยในปีนี้ยังครบรอบ 10 ปี ที่เลขาธิการสหประชาชาติ (นายโคฟี อันนัน) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2549 ด้วย นอกจากนี้ไทยยังได้นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย โดยเน้นการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง มีความสมดุล มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกในทุกระดับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้นสามารถนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานและกรอบการตัดสินใจสำหรับภาคธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการ SME และภาคเอกชนขนาดใหญ่ได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เช่น หลักความพอประมาณ คือการผลิตตามศักยภาพ ตามเป้าหมายลูกค้า และขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลักความมีเหตุผล ความเข้าใจในธุรกิจของตน รู้ตน รู้ลูกค้า รู้ตลาด รู้คู่แข่ง หลักการมีภูมิคุ้มกัน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เงื่อนไขความรู้ เช่น การทำในสิ่งที่ตนถนัดบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ มีทำการศึกษาและวิจัย เงื่อนไขคุณธรรม คือความจริงใจและการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สามารถส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้หลายข้อ โดยบริษัทชั้นนำของไทยหลายบริษัทได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จ เช่นนี้ SEP จึงไม่ขัดกับหลักการแสวงกำไรของภาคธุรกิจ และไม่ปฏิเสธการเป็นหนี้หรือการกู้ยืมของภาคธุรกิจ เพียงแต่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงได้ โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การนำหลัก SEP ไปใช้ในภาคธุรกิจจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความความยั่งยืน แข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก CSR สู่แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Corporate Shared Value: CSV) โดยบูรณาการทัศนคติด้านความยั่งยืนเข้าไปสู่การวางแผนของบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ บนพื้นฐานของความสมดุล พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาค ส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี และยกระดับคุณภาพชิวิต โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รัฐบาลได้นำหลัก SEP มาใช้ในการปฏิรูประบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง”  โดยใช้พลังความเข้มแข็งจากภายใน และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน เอกชน นอกจากนี้ ไทยยังมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้พื้นฐานหลักความมีเหตุผลของ SEP โดยในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะต้องก้าวเดินไปพร้อมกัน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม