หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไทยย้ำ CLMVT สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน CLMVT Forum 2016 และกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ CLMVT: Prosper Together สรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมงานจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สู่ประเทศไทย หวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์และนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค
ประเทศ CLMVT เป็นดินแดนที่สมบูรณ์ และมีความหลากหลาย ทั้งด้านพื้นที่ วัฒนธรรม ชนชาติ และภาษา มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน และไปมาหาสู่กัน
ภายหลังการรวมกันของประเทศในภูมิภาคเป็น อาเซียน (ASEAN) ในปี ค.ศ. 1967 จนถึงการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2007 ทำให้ CLMVT มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อาเซียนถือเป็นเวทีที่ช่วยกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทุกประเทศ โดย CLMVT ถือเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาค ที่ช่วยให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าและมีบทบาทในเศรษฐกิจโลก
นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความสามารถในของแข่งขันของประเทศอย่างเดียวไม่เพียงพอในปัจจุบัน จำเป็นต้องมองไปถึงความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ควรตั้งอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ ความจริงใจต่อกัน (Sincerity) ความร่วมใจกัน (Mutuality : 3M) ทั้งในมิติของความเชื่อใจกัน (Mutual Trust) เคารพกันและกัน (Mutual Respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) และความเกื้อกูลกันและกัน (Reciprocity) ซึ่งจะทำให้ทุกประเทศแข็งแกร่งไปด้วยกัน (Stronger Together) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงจะเป็นการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสมดุลของการพัฒนา อันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติด้วย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัด CLMVT Forum 2016 ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำทางภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 5 ประเทศ โดยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เสนอประเด็นสำคัญเพื่อใช้ในการหารือ
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และสามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค ซึ่งภาคเอกชนถือเป็นหัวใจสำคัญ ภาคธุรกิจของ CLMVT นั้นมีบทบาทในหลายอุตสาหกรรม ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ อีกทั้งยังมีความตกลงของภาครัฐรองรับ เช่น ACMECS GMS และ BIMSTEC ซึ่งทุกประเทศสามารถต่อยอดความร่วมมือให้ลึกซึ้งมากขึ้นในระดับภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคตามแนวพื้นที่ที่เชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ CLMVT ยังตั้งอยู่ระหว่างจีนกับอินเดีย ที่มีประชากรมากเป็นลำดับ 1 และ 2 ของโลก โดยเราสามารถใช้ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์นี้มาเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ CLMVT ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีพื้นที่ทำการเกษตรที่สมบูรณ์จำนวนมาก โดยการยกระดับคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะสินค้าเอกลักษณ์อย่างผลิตภัณฑ์ Geographical Indication หรือ GI เช่น ข้าว กาแฟ ชา และการสนับสนุนภาคเกษตรและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็ง   CLMVT ยังมีจุดเด่นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชน ทำให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องกัน ที่สามารถขยายต่อไปได้ และจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีหวังว่า รัฐบาลไทยและ CLMV จะใช้โอกาสนี้ในการขยายช่องทางการติดต่อ แลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคให้มากขึ้น ทั้งด้านการผลิตและพันธมิตรการค้าในกลุ่มสินค้าและบริการที่ CLMVT เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตที่เกื้อกูลกันในภูมิภาคได้ โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ที่ติดกันและเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยเติมเต็มจุดแข็งของกันและกัน เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการและมาตรฐานสากลร่วมกัน
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า CLMVT ร่วมกับอีก 5 ประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นฐานการตลาดที่ใหญ่ และหากรวมกับจีนและอินเดีย ก็จะเป็นกลุ่มที่มีฐานการตลาดและประชากรใหญ่ที่สุดในโลก คือกว่า 3,000 ล้านคน ทุกประเทศต้องเริ่มสร้างความเจริญเข้มแข็งจากภายใน ก่อนจะก้าวไปสู่ตลาดโลก ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม