หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 246/2559 เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ิถุนายน 2559 ณ หอประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4  โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด, คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลระดับกระทรวง และระดับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับจังหวัด อำเภอ เขต และ กศน.ตำบล 7,424 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงาน กศน. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา กศน. ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ และเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการบริหารประเทศ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในทุกตำบล จำนวน 7,424 แห่ง เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้ กศน.ตำบล ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน พร้อมทั้งจัดสรรครู กศน.ตำบล เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอยู่แล้ว โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มากขึ้น
สำหรับการดำเนินงานเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักในการดำเนินงานในพื้นที่ และมีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นหน่วยประสานและจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ศูนย์นี้จะมีบทบาทในการให้ความรู้กับประชาชน ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เช่น การจัดปลูกพืชชนิดใด ต้องใช้เหตุผลคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงกับการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกของรัฐบาล โดยใช้หลักของความพอประมาณเพื่อได้ผลผลิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการหาเลี้ยงชีพ ควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการปลูกพืชอย่างผสมผสาน หรือการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้ทดแทนกัน และสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพได้จากแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่สำคัญ ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 7,424 ตำบลทั่วประเทศ จะมีหน้าที่สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตทำงานร่วมกันอย่างมีความสามัคคี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ

 พิธีเปิดงานโดยนายกรัฐมนตรี

แขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะชาว กศน.ทั่วประเทศ

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการภายในงาน

 นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนอย่างถ่องแท้ ให้เข้าใจในหลักการเดียวกัน เพื่อให้แต่ละศูนย์สามารถนำไปขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้างให้ประชาชนเกิดการยอมรับด้วย ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างอาจจะต้องมีปัญหาบ้าง เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจปัญหาก่อน จากนั้นต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดหลักคิด "การทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม" ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนไทยทุกคน พร้อมขอประชาชนอย่าลืมพื้นฐานของตนเอง นั่นคือ "เกษตรกรรม" ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รัฐบาลจึงเข้ามาเสริมสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
 นอกจากนี้ ให้ใช้หลักคิดทางพระพุทธศาสนาคือ "อริยสัจ 4" ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตบนหลักเหตุผลและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ควรมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อจะได้รู้รายรับรายจ่าย ที่จะนำไปสู่การวางแผนลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกไป ในส่วนของการประกอบอาชีพนั้น ก็จะต้องคิดอย่างมีเหตุผลทั้งระบบ เช่น ต้นทางการเพาะปลูก ที่จะปรับพื้นที่การเกษตรอย่างไร จะปลูกอะไรที่จะขายได้ ไม่ล้นตลาด ตลอดจนการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์, ส่วนกลางทาง ก็ต้องผลิตนวัตกรรมที่ช่วยทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น, ปลายทาง คือผลผลิต ที่ตอบโจทย์ความต้องการตามสมัยนิยมของคนยุคปัจจุบัน และสร้างเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เช่น เกษตรอินทรีย์ ต้องมีการสร้างเรื่องราว ได้ข้าวมาอย่างไร มีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพเพียงใด เช่น ช่วยลดเบาหวาน ลดไขมันในเส้นเลือด หากเกษตรกรสามารถทำได้เช่นนี้ ก็จะช่วยให้สินค้ามีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด และมีทางเลือกในการค้าขายได้หลากหลายมากขึ้น
 ทั้งนี้ ได้แนะนำให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์ One Stop Service (OSS) โดยตั้งศูนย์ใน 2 ส่วน คือ ศูนย์ OSS ที่ประสานงานภายในของหน่วยงาน และศูนย์ที่จะเชื่อมโยงกับศูนย์ต่างๆ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานในด้านต่างๆ ทั้งระบบไปพร้อมกัน

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม