หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลฯ ใน กศจ.ภาคใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 242/2559 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลฯ ใน กศจ.ภาคใต้

จ.สุราษฎร์ธานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาธิการภาค 6-8ศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จาก 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้ กศจ. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา เป็นผู้พิทักษ์กฎ รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาภายในจังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส่วนใหญ่ได้ประชุมร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน และขอให้ กศจ.ช่วยสื่อสารสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มุ่งสู่เป้าหมาย “ทำให้เด็กมีความสุข ครูมีความสุข ผู้ปกครองมีความสุข” พร้อมทั้งได้ฝากให้ กศจ.ช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาค มีสาระสำคัญสรุปดังนี้
  • ธรรมาภิบาลในการทำงาน ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ขอให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
  • แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ในความเป็นจริงการบริหารงานบุคคลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่ กศจ.ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อช่วยให้การทำงานเกิดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่งานที่สำคัญไม่น้อยกว่าการบริหารงานบุคคลคือ การจัดทำแผนการศึกษาระดับจังหวัด ที่เน้นบริบท ศักยภาพ และขีดความสามารถของแต่ละจังหวัด ตลอดจนการดำเนินการตามแผนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเชื่อว่าบนความแตกต่างของบริบทจังหวัด จะทำให้มีแผนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย แต่ตอบโจทย์การพัฒนาของจังหวัดได้เป็นอย่างดี
  • ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ โดยบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการความปลอดภัย เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้ประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงกัน
  • การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดและดำเนินการตามมาตรการประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประสิทธิภาพแล้ว จึงขอให้ทุกองค์กรหลักร่วมดำเนินการไปพร้อมกัน ทั้งอาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาเอกชน ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น-ออกกลางคัน เป็นต้น
  • การแก้ไขปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางการยกระดับการเรียนภาษาไทย จบ ป.ว่า ต้องอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจสิ่งที่อ่าน ซึ่งในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่ายังมีนักเรียน ป.บางส่วนที่ยังอ่านไม่คล่อง จึงมอบหมายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมหารือระหว่าง สพฐ. สถาบันภาษาไทย และศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคล รายโรงเรียน และรายเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
  • โครงการสานพลังประชารัฐ  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีความเกี่ยวข้องกับ โครงการที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก คือ โครงการโรงเรียนประชารัฐ และทวิภาคีอาชีวศึกษา จึงขอให้ กศจ.ศึกษาแผนงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัดได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนต่อไป
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเชิญชวน กศจ. ช่วยกันทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี มิถุนายน 2559 ด้วย
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดประชุมสัมมนาว่า ตามที่คณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งในการปฏิรูปการขยายราชการในภูมิภาค ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะคณะกรรมการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบคณะบุคคลทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ภูมิภาค ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี กศจ. 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 308 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทำงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการบูรณาการในแต่ละจังหวัดให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งให้ กศจ. รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมหลักคิด เพื่อความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานใน กศจ.

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม