หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 254/2559
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

 จังหวัดเชียงใหม่ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 18มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ารประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากเมื่อ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี 2557 ก็มีเจตนารมณ์ที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มต้นจากการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งส่งผลถึงความก้าวหน้ามาถึงคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนสำคัญทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 15,396 โรงที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวมสูงขึ้น และมีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้น/ไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนการทำงานในห้วงต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (ชายขอบ) และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีคุณภาพการศึกษาน่าห่วงใยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสอบ O-NET เพราะเมื่อเจาะลึกลงไปในบางโรงเรียนและบางเขตพื้นที่การศึกษาเหล่านี้ยังพบว่ามีคะแนนต่ำ ซึ่งทำให้ฉุดภาพรวมของประเทศจึงได้ปรึกษากับผู้บริหาร สพฐ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำการสำรวจข้อมูลและหาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในพื้นที่เหล่านี้ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญที่จะต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อน เพราะหากอ่านเขียนไม่ได้ก็จะกระทบกับการเรียนวิชาอื่นๆ ไปทั้งหมด ซึ่งกลุ่มสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย โดยนำรูปแบบที่ประสบผลสำเร็จมาใช้ อาทิ การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ เป็นต้น
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการต่างๆ เพื่อต้องการให้กำลังใจในการทำงาน รวมทั้งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจครูและผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เพราะทราบดีว่ามีความลำบากและความเสียสละเป็นอย่างสูงในความทุ่มเทการทำงานเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ เพราะหากนักเรียนเรียนแล้วมีคะแนนดีขึ้น ย่อมทำให้ตัวเองมีความสุข ส่งผลให้ครูและผู้ปกครองต่างก็มีความสุขเช่นเดียวกันด้วย

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ฝากให้ผู้บริหารนำ "หลักอิทธิบาท 4" มาใช้ในการทำงานเพื่อให้ผลงานสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น, วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น, จิตตะ :ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น, วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น ซึ่งมีผลทำให้เราสามารถทบทวนการปฏิบัติงานเป็นขั้นๆ ไป
และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จึงขอรณรงค์ให้ช่วยกันทำงานความดีและทำงานตามหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 ประการ เพื่อถวายพระเกียรติพระองค์ในฐานะพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ซึ่งการทำงานและการทำความดีดังกล่าวจะเป็นพระโอสถหรือยาขนานเอกที่จะถวายในหลวงให้มีพระวรกายและพระราชหฤทัยดีขึ้น

"สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง 17-20 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลสอบ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” รวมถึงเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนอื่นๆ ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1-6, สพป.เชียงราย เขต 2, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-2, สพป.ตาก เขต 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 34 รวม 11 เขต มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 600 คน โดยมีวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้และร่วมวิเคราะห์เจาะลึกการยกระดับการทดสอบ O-NET รวมทั้งคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดการพัฒนาภาษาไทยอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ต่อไป"
ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม