หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 245/2559รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย

 ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับนายโธมัส ดาวิน (Mr.Thomas Davin) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
 นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ยูนิเซฟให้การสนับสนุนการศึกษาของไทยมาโดยตลอด โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น
  •  การลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะการดูแลเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษากลางคันหรือเด็กตกหล่นในประเทศไทย  ซึ่งยูนิเซฟได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์เด็กตกหล่นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะแสดงให้เห็นปริมาณของเด็กตกหล่นในประเทศไทยและสามารถนำไปจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายทางการศึกษาเพื่อดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าวได้ต่อไป อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและครูพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้นานขึ้น เพราะเด็กที่ออกกลางคันมีความคิดว่าการศึกษาไม่มีประโยชน์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหาสาเหตุอย่างแท้จริงที่ทำให้เด็กออกกลางคัน ทั้งนี้ ได้สนับสนุนให้ประเทศไทยมีมาตรการในการตามหาตัวเด็กที่หายไปจากชั้นเรียน โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ ดังเช่นในต่างประเทศจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การโทรศัพท์หรือส่งข้อความไปยังผู้ปกครองเมื่อเด็กไม่เข้าชั้นเรียน เป็นต้น
  •  การเรียนการสอนแบบคละชั้น กล่าวคือการผสมผสานชั้นเรียนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
  •  การศึกษาทักษะชีวิต ซึ่งเน้นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการบูรณาการทักษะชีวิตกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อทำให้เด็กนักเรียนสามารถอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันได้
  •  การสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพด้วย
  •  การใช้โปรแกรมสำรวจติดตามการใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ กล่าวคือ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับสถานศึกษาจะทำให้เกิดประสิทธิภาพจากการใช้จ่ายเงินมากขึ้น
  •  การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา และการป้องการความรุนแรงของเด็กในมิติต่าง ๆ  ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา
  •  การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการส่งเสริมศูนย์สื่อทรัพยากรสำหรับครู เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูในเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาการศึกษาประสบผลสำเร็จ
ทั้งนี้ ยูนิเซฟยินดีให้ความช่วยเหลือการศึกษาไทยอย่างครบวงจร รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือภารกิจเร่งด่วน ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมของเด็กนักเรียนไทยต่อไป

 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและยูนิเซฟมีความร่วมมือด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการดูแลเด็กด้อยโอกาส และแนวทางการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษากลางคัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญเช่นกัน ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยจะเริ่มเข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม โดยหาสาเหตุที่ทำให้เด็กไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา ส่วนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ซึ่งจะทำการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการศึกษาของประเทศผ่านโครงการประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งโครงการประชารัฐสามารถช่วยพัฒนาสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้ เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วย โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการของยูนิเซฟในการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกอาชีพ โดยให้เด็กนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 4 ด้าน (Head, Heart, Hands , Health) เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ตัวเองว่ามีความสามารถและมีศักยภาพด้านใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในอนาคตด้วย
 สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ยูนิเซฟจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งรูปแบบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาให้เกิดการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากนโยบายและปัญหาด้านการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการต้องทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน อาทิ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไข และถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากยูนิเซฟซึ่งเป็นองค์การระดับโลก และมีประสบการณ์อย่างมากในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กและการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาจัดทำแผนดูแลการศึกษาทั้งระบบต่อไปด้วย
 อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
13/6/2559
 About UNICEF *งค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Children's Emergency Fund : UNICEFถือกำเนิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ในทวีปยุโรปและเอเชียที่ต้องเผชิญกับภาวะอดอยากและโรคระบาดอันเป็นผลมาจากสงคราม โดยยูนิเซฟได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2489 และเพียง 2 ปีหลังจากนั้น ยูนิเซฟก็ได้เปิดสำนักงานขึ้นในประเทศไทยใน พ.ศ. 2491
งานของยูนิเซฟในประเทศไทยในช่วงแรก เน้นเรื่องสุขอนามัยและโภชนาการของเด็ก เราทำโครงการที่ขจัดโรคร้ายในเด็ก เช่น โรคคุดทะราด และช่วยริเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ในขณะเดียวกัน เราจัดหาน้ำดื่มสะอาดและรณรงค์เรื่องสุขอนามัยในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาการโภชนาการของเด็กโดยโครงการดื่มนมในโรงเรียนและการแจกจ่ายเกลือไอโอดีน
จากวันนั้นถึงวันนี้ ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก และภารกิจของยูนิเซฟก็ได้เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมประเด็นอื่นมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันภารกิจหลักของเรา คือ
• ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ และการถูกทอดทิ้ง
• ทำให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ป้องกันเด็กจากการติดเชื้อเอชไอวี และให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีและเอดส์
• งานด้านสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กเล็ก
• สนับสนุนการศึกษาต่างๆ เพื่อติดตามตรวจสอบนโยบายสังคม
• รณรงค์ให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
• รณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในหมู่สื่อมวลชน
• ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วมใหญ่ใน พ.ศ. 2554 และสึนามิ
• สร้างความตระหนักเรื่องไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ H1N1

จะเห็นว่า ในขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเดิม ภารกิจของยูนิเซฟก็ได้มีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่สิ่งที่จะยังคงเหมือนเดิม คือ ความมุ่งมั่นของยูนิเซฟในการทำให้ความเจริญก้าวหน้าได้ลงไปสู่เด็กทุกคนรวมถึงเด็กยากจนและเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
ปัจจุบัน ยูนิเซฟมีเจ้าหน้าที่กว่า 30 คนที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อทำงานร่วมกับ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ องค์การอื่นๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ และตัวเด็กและเยาวชนเอง
ยูนิเซฟเชื่อว่าเรากำลังเดินทางไปสู่วันที่เด็กทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าเพศใด เชื้อชาติใด สถานภาพทางสังคมหรือสถานภาพทางกฎหมายใด จะสามารถได้รับสิทธิที่ตนพึงได้ ในการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร อบอุ่น มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่
อ้างอิงจาก เว็บไซต์ยูนิเซฟ ประเทศไทย
ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม