หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผลประชุมหารือคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

(มือถือ>>> ควรคลิ๊กเลือกดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ) 

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 211/2559 ผลประชุมหารือคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development)
ครั้งที่ 7/2559

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development) ของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public – Private Steering Committee) เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องแพลตินั่ม โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารองค์กรหลัก ตลอดจนคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมหารือ
รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญของคณะทำงานกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มย่อยที่ 1 : คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล (Transparency, Monitoring, Evaluation, Digital Infrastructure and Media High Standard Education Accessibility)   คณะทำงานกลุ่มนี้ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ www.pracharathschool.go.th เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลแบบออนไลน์ สำหรับสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป คือ การจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System: SMSS) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐในด้านต่าง ๆ อาทิ การเงินการบัญชี, การลา, ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร, ข้อมูลนักเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, ระบบทดสอบการศึกษา เป็นต้น โดยคาดว่าจะจัดอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 อีกทั้งมีแผนที่จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนประชารัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถนำความรู้ด้าน ICT ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนประชารัฐ นอกจากนี้จะดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ MIS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ประมวลผลตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาทั้ง 10 ด้าน และนำเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
ที่ประชุมได้ขอให้คณะทำงานฯ เร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประชารัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐในแต่ละแห่งด้วย
กลุ่มย่อยที่ 2 : คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Curriculum, Teaching Technique and Manual, English Language Capability, Health, Heart and Ethics)   คณะทำงานได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ พร้อมส่งมอบคู่มือสำหรับโรงเรียนประชารัฐให้แก่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐจำนวน 3,342 แห่งแล้ว อีกทั้งได้ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม, กระบวนการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสะเต็มศึกษา ให้รับทราบด้วย
สำหรับโรงเรียนคุณธรรม คณะทำงานจะทำการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่เข้ารับการอบรม โดยจะอบรมครูวิทยากรจำนวน 2 คน ต่อ 1 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งครูวิทยากรจะได้ทดลองอบรมและประเมินผลกับนักเรียนตัวอย่าง จากนั้นจะขยายผลการอบรมให้กับครูแกนนำและนักเรียนแกนนำในโรงเรียนนำร่อง ตลอดจนมีศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่กำกับติดตามให้คำแนะนำและรายงานความก้าวหน้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
ในส่วนของการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ คณะทำงานได้จัดทำแผนการสอนภาษาอังกฤษในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 ถึง ป. 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งได้จัดทำแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะมีจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง จึงจัดทำเนื้อหาเพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการดำเนินงานสำหรับครูที่จะทำการสอนเนื้อหาในชั่วโมงที่เพิ่มมาด้วย
ทั้งนี้ หัวหน้าทีมภาคเอกชนก็มีความเห็นด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของไทย ทั้งนี้เมื่อเรามี Best Practice ที่ดี เช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนทอสี ควรสนับสนุนให้สถานศึกษานำครูมาดูงานในโรงเรียนเหล่านี้ได้เพื่อทำให้เกิดการแบ่งปันเนื้อหาการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน
กลุ่มย่อยที่ 3 : คณะทำงานด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน (Market Mechanism, Engagement Parents and Community, Funds, High Quality Principles and Teachers Leadership)   คณะทำงานได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู และได้จัดทำโครงสร้างพร้อมทั้งเนื้อหาหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูเรียบร้อยแล้ว ผลการสำรวจพบว่าหัวข้อที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจที่จะเข้าอบรมมากที่สุด คือ กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา สำหรับหัวข้อวิชาที่ครูต้องการพัฒนา คือ สร้างคุณค่าในการประเมินการเรียนรู้ ในขณะที่หัวข้อปัญหาที่พบมากที่สุดในโรงเรียน คือ นักเรียนขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อย่างไรก็ตามวิทยากรที่จะทำการอบรมจะนำผลการสำรวจในครั้งนี้ไปจัดทำเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมต่อไป และคณะทำงานฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบการอบรมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเกรงว่าการอบรมจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนด้วย
กลุ่มย่อยที่ 4 : คณะทำงานด้านพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ (Local and International Teachers, University Partnership and Incentive)  คณะทำงานได้มีแนวทางในการปรับแก้กฎหมายและข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ Tax Incentive เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนสามารถระดมทุนและสนับสนุนการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดและจะนำเสนอในที่ประชุมในโอกาสต่อไป
สำหรับการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการโรงเรียนประชารัฐ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ โดยจัดทำแบบสำรวจสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ศึกษาการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและครู อีกทั้งศึกษาการมีส่วนร่วมผู้ปกครอง ชุมชน และเอกชน ซึ่งได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาจากลักษณะและที่ตั้งของโรงเรียน รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้านของโรงเรียนประชารัฐ นอกจากนี้คณะทำงานฯ ได้รวบรวมรูปแบบและหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดเด่นและหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งภายใต้การพัฒนาความร่วมมือและกลไกการสร้างแรงจูงใจระหว่างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มย่อยที่ 5 : คณะทำงานพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค (Technology Mega Trends Hub R&D and Young Leadership Development)  คณะทำงานมีภารกิจสำคัญ 3 ด้าน คือ
     - เปิดพื้นที่ให้ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่และนักวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (Leadership/ Change Management/ Innovation: LIC) ซึ่งมีกลยุทธ์การดำเนินงาน (Course Catalog) เช่น กิจกรรมลงพื้นที่ค้นหาเยาวชนที่มีความเป็นผู้นำกิจกรรม, เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกลุ่มโครงการต่าง ๆ เช่น นิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
     - การสร้างศูนย์กลางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของเทคโนโลยีทั้ง 4 สาขาแห่งอนาคต (Mega Trends) หรือ R&D Hub โดยมีแผนการในการพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Robotics, Nanotechnology, Biotechnology และ Digital Technology เพื่อการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหน้า
     - การผลักดันให้เกิดสาขาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับ STEM โดยผลักดันให้เกิดการสร้างงานในสาขาอาชีพด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยและผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในการขยายผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศได้ ทั้งนี้ คณะทำงานได้กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ R&D Excellent Center Workshop ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการจัดการสัมมนาในโอกาสต่อไป

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการ CONNEXT ED หรือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) ขณะนี้ได้มีการคัดเลือก School Partners ที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี เพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ อีกทั้ง School Partners จะร่วมดำเนินงานกับ School Sponsor ที่เป็น CEO หรือ CEO-1 จาก 12 บริษัทผู้ก่อตั้งโครงการ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโรงเรียน โดยดำเนินการในรูปแบบ Action Learning หรือการเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง
ทั้งนี้ บริษัททั้ง 12 แห่งได้ทำการเลือก Clusters ที่จะรับผิดชอบและดูแลเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน
นอกจากนี้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ยังให้ความสำคัญกับอนาคตของการศึกษาของประเทศเพราะเชื่อว่าพลังของผู้นำรุ่นใหม่จากสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยได้ โดยจะดึงศักยภาพของผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ เข้ารับการอบรมและการสนทนาร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการลงพื้นที่ร่วมพัฒนาและผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
สิ่งที่ได้รับจากโครงการฯ

ภาคเอกชนจะได้ผู้นำที่รู้จักสร้างคน ผู้นำที่ดีมีจิตวิญญาณความเป็นครู และได้ช่วยเหลือสังคม
  • School Partners จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ ได้โอกาสในการทำงานร่วมกับ CEO จากบริษัทชั้นนำ สร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในต่างบริษัทที่มีอุดมคติเดียวกัน
  • School Sponsor คือ สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม พัฒนาศักยภาพและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการมีเวทีให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตลอดจนได้เครือข่ายองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้มแข็ง
  • โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารการจัดการและกระบวนการสอนที่มีมาตรฐานโรงเรียน อีกทั้งจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนแห่งแผนงานได้รับการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีพันธมิตรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่จากบริษัทเอกชนชั้นนำ 12 แห่ง เพื่อช่วยสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนในระยะยาว
ทั้งนี้คณะทำงานมีกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน Connext Leadership Program for Sustainable Education ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม