หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 247/2559 พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

 จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 กองพลทหารราบที่ 15 จ.ปัตตานี
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการรำลึกถึงคุณงามความดี และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกศาสนา รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และทายาทผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากเข้าร่วมงาน
 วันนี้ ถือว่าเป็นวันแห่งการรำลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเพื่อนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับมอบความรักความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้ฝากเป็นกำลังใจแก่เพื่อนครูและบุคลากรในพื้นที่
 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะจุดเน้นด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา (โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้)
 พร้อมทั้งขอให้บุคลากรทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ด้วยกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้สมดังปณิธานและความเสียสละของเหล่าคุรุวีรชน อันจะนำสู่ความมั่นคงและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
 

 
 

 
 
 
  ประกาศสดุดีคุรุวีรชนชายแดนใต้ รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7
 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15กองพลทหารราบี่ 15 จังหวัดปัตตานี
15 
มิถุนายน 2559
 
 
กระผม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งทุกท่านที่มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ขอประกาศสดุดีต่อคุณครูชายแดนใต้ ผู้เสียสละชีวิตเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา 12 ปี ของการเสียสละ การอุทิศชีวิตของเหล่าคุณครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้สมกับชื่อว่าเป็น "ครู" นั้นยังปรากฏอยู่ในความทรงจำตลอดมา
"ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" คือ สัจธรรมแห่งความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้
"ความเป็นชาติไทย" ในทุกวันนี้ คนไทยทั้งหลายได้ตระหนักและปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ได้จดจำด้วยจิตสำนึกในความกตัญญู กตเวที มีความรัก ความเคารพ ด้วยทราบดีว่ากว่าจะมาเป็นชาติไทยนั้น "ไทย" ต้องรวมเลือดเนื้อของบรรพบุรุษคุรุวีรชนมากยิ่งนัก เพราะเพียงเพื่อให้ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดิน ได้อยู่ ได้อาศัย ปวงชนชาวไทยทุกคนรู้สำนึกในความเป็นเอกราชและการเสียสละของบรรพบุรุษคุรุวีรชน ตราบเท่าทุกวันนี้
จึงขอประกาศสดุดีว่า คุรุวีรชนชายแดนใต้ทั้งหลาย ท่านคือ "ผู้สร้างชาติไทย"
กระผมและผู้ที่มาพร้อมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ขอน้อมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ถวายความเคารพต่อดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยสำนึกในพระคุณ ตราบชั่วนิจนิรันดร์
 
 อนึ่ง พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก อาทิ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค., นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม