หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ศธ.เตรียมแก้กฎหมายรับ ม.44 จัดเรียนฟรี

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


ศธ.เตรียมแก้กฎหมายรับ ม.44 จัดเรียนฟรี“ดาว์พงษ์” แจง คสช.ใช้ม.44 เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงม.6 รวม ปวช. ชี้เป็นกฎหมายพิเศษมีผลบังคับใช้ทันที ประชาชนสบายใจได้ทุกรัฐบาล จะสนับสนุนนโยบายเรียนฟรีแน่  เตรียมแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง


วันนี้( 15 มิ.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสวุรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 28/2559 โดยอำนาจมาตรา 44 ให้รัฐยืนยันนโยบายจัดการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล – ม.6 .ว่า คำสั่งดังกล่าวถือเป็นกฎหมายพิเศษ  ที่มีผลบังคับใช้ทันที จากนี้ศธ. จะไปปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ให้สอดคล้องกับคำสั่งเรียนฟรี 15 ปี ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินการมีผลต่อเนื่องในรัฐบาลต่อไป  ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ขัดกับร่าง รัฐธรรมนูญ พ.ศ.(ฉบับลงประชามติ) โดยก่อนเสนอให้หัวหน้าคสช.ลงนาม  ตนได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการธิการ (กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ มาหารือ ปรับแก้รายละเอียดให้มีความครอบคลุม อย่างไรก็ตาม  นโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 15 ปี  เป็นมติ ครม. ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี 2552 แต่หลังจากนั้น ไม่มีการออกมาเป็นกฎหมาย เป็นเพียงนโยบายที่ดำเนินการต่อเนื่องปีต่อปี ซึ่งการออกเป็นกฎหมายครั้งนี้ จะทำให้ประชาชน มีความมั่นใจ ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้เรียนฟรี อย่างต่อเนื่อง

“ผมยังได้การให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน ทั้งในส่วนที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเอง อาทิ ค่าเล่าเรียนที่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ ค่าจ้างครูต่างประเทศ ค่าเรียนพิเศษ ว่ายน้ำ เป็นต้น  และส่วนที่อยู่ในรายการเรียนฟรี เพื่อจะมาดูว่า รายการไหนบางที่ผู้ปกครองอาจไม่จำเป็นต้องจ่าย อาทิ ค่าทัศนศึกษา เพราะถือว่า อยู่ในงบปริหารจัดการของโรงเรียน เป็นต้น  โดยในคำสั่งคสช. เพิ่มรายการเรียนฟรี จากเดิมมี 5 รายการ เป็น 6 รายการ  เพื่อเปิดช่อง ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ครม.เห็นชอบ  หมายความว่า หากต่อไป รัฐบาลเห็นว่าค่าใช้จ่ายใดที่มีความจำเป็นก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้  “พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

นักเรียน-ผู้ปกครอง เฮ!!! หัวหน้าคสช. ใช้ ม.44 จัดเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล ถึง ม.6 สั่ง ศธ.เร่งปรับปรุงกฎหมาย เสนอครม.ภายใน 6 เดือน


เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้รัฐ ต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี  หัวหน้า คสช.พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคสช. และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  ให้ดำเนินการดังนี้ คือ “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่ หรือผ่านทางสถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย “การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด และ “การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป

นอกจากนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ให้ รมว.ศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และค่าใช้จ่าย การเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ครม.เห็นชอบ

ทั้งนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้แทน และขยายผลต่อจากคําสั่งนี้แล้วเสนอ ครม.พิจารณาภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ให้รมว.ศึกษามีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด  รวมถึงให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่  15 มิ.ย. พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช

ที่มา ; เว็บ  นสพ.เดลินิวส์
ดาว์นโหลดไฟล์ คำสั่ง คสช.ให้เรียนฟรี 15 ปี 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม