หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย

เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โมเดล “ร้อยเอ็ด 4.101”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


โมเดล

 • นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้ (24 ส.ค.59) เวลา 11.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี อาทิ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมารอให้การต้อนรับ
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด งานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด และข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ร้อยเอ็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน การบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้ง โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท และโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งตำบล ตำบลละ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับอีก 4 จังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ” ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทยและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยจะให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์กรหลักในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าว รวมถึงการแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า ตลอดจนการจัดจำหน่ายด้วยวิธีการทางการตลาดสมัยใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และยังครอบคลุมไปยังจังหวัดมหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ที่ครอบคลุมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อีกด้วย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมขยายไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งในอดีตเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เรียกว่า “เมืองสาเกตนคร” เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนามากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี ซึ่งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทำให้พื้นที่ทุ่งกลาร้องไห้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา โดยการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างมูลค่าข้าวหอมมะลิ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม และการสร้างโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะเกษตรกรรมของไทย ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนมากที่สุดของประเทศ ให้เราสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรให้ดีขึ้น มีชีวิตใหม่ มีความหวัง ลดหนี้สิน โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมือง ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่กันพร้อมหน้า ลูกหลานในอนาคตจะกลับไปพัฒนาถิ่นเกิดของตน ซึ่งรัฐบาลก็ทำให้สอดคล้องทั้งหมดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นระบบ ซึ่งมีกลไกการบูรณาการประชารัฐทั้งในระดับอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท. ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน และในส่วนกลางมีหน้าที่คิดกำหนดนโยบาย และภาคท้องถิ่นต้องดำเนินการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยรัฐบาลได้วางพื้นฐานตามโรดแม็ปของประชารัฐให้ตรงกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่เศรษฐกิจ ห่วงโซ่มูลค่าโดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในชุมชนไปสู่จังหวัดและภูมิภาค
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยโมเดล “ร้อยเอ็ด 4.101” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่นำศักยภาพของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอยู่ มาขับเคลื่อนการพัฒนาตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาเสริมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการผลิตในสาขาต่าง ๆ อาทิ ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยมาเป็นปัจจัยในการเร่งรัดการขับเคลื่อนในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนใช้บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาช่วยยกระดับการผลิตในระดับท้องถิ่นด้วยรูปแบบที่เราเรียกว่า “ประชารัฐ” เพื่อช่วยกันทำให้การผลิตในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นรากฐานในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงสามารถต่อยอดเป็นการผลิตสินค้าที่นำไปขายได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดมีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัด หรือนำของดีของจังหวัดออกมา หรือสร้าง Package การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ ประวัติศาสตร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และนำไปสู่ความเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทางด้านการลงทุนของภาคเอกชนในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร ด้านโลจิสติกส์ การสร้างโครงข่ายคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบชลประทานในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำอีกด้วย

 • ที่มา ;  เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


 • ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้
รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 ยังเป็นไปตามเป้า 86%
ที่ประชุมรับทราบรายงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เกี่ยวกับผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 515,516.1964 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 447,046.9248 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.72 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำการใช้จ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมากที่สุด คือ 9,400 ล้านบาท โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมากที่สุด 5,000 ล้านบาท รองลงมาคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,800 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 161 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 83 ล้านบาท และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีเงื่อนไขของเวลาในการดำเนินงาน กล่าวคือ จะต้องจัดทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตจากการดำเนินงานในระยะเวลาอันจำกัด จึงขอให้จัดทำโครงการให้ตรงกับความต้องการจริงๆ ไม่ควรยัดเยียดโครงการลงไปยังสถานศึกษา พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ สกอ.ซึ่งได้รับงบประมาณมากที่สุดและจะต้องจัดสรรไปยังมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ขอให้จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปยังคณะ/สาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
 ในส่วนของ สพฐ. ให้น้ำหนักกับการใช้งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวนกว่า 800 โรงเรียน ซึ่งได้มอบให้ สพฐ.สำรวจความพร้อมของโรงเรียนแม่เหล็ก ที่จะเป็นโรงเรียนรองรับเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความพร้อมรอบด้านมากที่สุด ทั้งด้านบุคลากร สภาพแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนที่นี่ อย่างไรก็ตามจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ปกติเท่านั้น จะไม่เข้าไปยุ่งกับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่พิเศษหรือห่างไกลแต่อย่างใด นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยและมีโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียง เพื่อบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน ที่จะทำให้นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นรับทราบการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2559
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ : International Literacy Day” ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “Reading the Past, Writing the Future” (อ่านอดีต เขียนอนาคต) ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่หอประชุมคุรุสภา  ซึ่งในปีนี้เป็นปีพิเศษครบรอบ 50 ปี ของวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2509
ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว สำนักงาน กศน.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงได้เตรียมจัดงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ และเพื่อร่วมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในฐานะประเทศสมาชิกของยูเนสโกพร้อมกันทั่วโลก จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริหาร บุคลากร ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอ่านสารของผู้อำนวยการยูเนสโก สารของนายกรัฐมนตรี การจัดนิทรรศการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้สำนักงาน กศน. รวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกแห่งทั่วประเทศ ย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการอ่านของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

รับทราบผลการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (TIMC 2016)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC) ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ปี 2546 ที่จังหวัดนครปฐม และปี 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมหลักในการเป็นเจ้าภาพ TIMC 2016 ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น, กิจกรรมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนการสอน อาทิ คณิตศาสตร์เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ การวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์แนว PISA
ทั้งนี้ ได้จัดการต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น  ด้านพี่เลี้ยงต่างประเทศ ด้านความปลอดภัยและพยาบาล ด้านแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำหรับการศึกษาดูงาน ด้านพาหนะ ฯลฯ ซึ่งจบลงด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
สำหรับผลการแข่งขัน TIMC 2016 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 957 คน จาก 29 ประเทศ เช่น กานา คาซัคสถาน ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ เนปาล บัลแกเรีย มาเก๊า เลบานอน ออสเตรเลีย ศรีลังกา ฮ่องกง เป็นต้น รวมทั้งมีนักเรียนคู่ขนาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน 1,600 คน ในส่วนของตัวแทนนักเรียนไทย สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ทีม รวม 48 คน เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้ง 2 ประเภท คือ 1) รางวัลประเภทบุคคล (Individual Competition) 2) รางวัลประเภททีม (Team Competition) แบ่งสายการแข่งขันเป็น 6 สาย คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว สีชมพู และสีส้ม โดยได้รับรางวัล ดังนี้
 • รางวัลประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 47 เหรียญ  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ได้ 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลชมเชย, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง
 • รางวัลประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 64 เหรียญ  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ รางวัล 1 เหรียญทอง, รางวัล 3 เหรียญเงิน, รางวัล 1 เหรียญทองแดง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมได้รับเหรียญทองแดง 5 รางวัล, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภททีมได้รับเหรียญทอง 5 รางวัล และรางวัล 1 เหรียญเงิน
 • รางวัลกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 5 เหรียญ  คือ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
 • รางวัลประเภทคะแนนรวม Overall  ได้รับรางวัล Champ of the Champ คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
ที่ประชุมได้เสนอแนะให้ สพฐ.วิเคราะห์ข้อมูลผลการแข่งขันของผู้แทนนักเรียนไทยแบบเจาะลึกในรายละเอียด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองมาจากโรงเรียนใดบ้าง สัดส่วนรางวัลของนักเรียนระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับผลการแข่งขันของนักเรียนประเทศอื่นด้วย เช่น ประเทศในอาเซียน

รับทราบผลการจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะชีวิต ที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น
โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 1,312 คน มีนักเรียนสอบคัดเลือกผ่าน 605 คน ซึ่งได้เข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 10 วัน คือ
 • ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 โดยจัดอบรมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 โดยจัดอบรมวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, อบรมวิชาเคมี ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอบรมวิชาชีววิทยา ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สช.ได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโครงการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 4.73 และต้องการจัดต่อไป ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 4.86 รองลงมาคือโครงการเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 4.74) นอกจากนี้ยังเสนอให้เปิดโอกาสแก่นักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.3-ม.6 ได้เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป และขอให้ช่วยจัดหาหอพักที่อยู่ใกล้กับศูนย์อบรมด้วย

รับทราบผลการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ เกี่ยวกับการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนนอกระบบจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศในทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมา สช. ได้จัดการแข่งขันใน 3 ประเภทวิชา คือ วิชาดนตรี ศิลปศึกษา และการเสริมสวย
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสากล โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เช่น น.ส.ยุวดี สนิทพจน์  รางวัลประเภทตกแต่งทรงผมยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่ประเทศบราซิล, นายฆฤณษาพัฒน์ ภมมินทร์ ผู้ควบคุมวงดนตรีและวง Master of Dreamer ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Grand Prize จากการแข่งขัน ASEAN Be Our Rock & Pop Soul Competition 2015 ที่ประเทศเวียดนาม รวมทั้ง น.ส.รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวระดับโลก ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนนอกระบบที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

 • ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

เหยื่อแผ่นดินไหวอิตาลีร้องโหยหวนถูกฝังทั้งเป็น ตายพุ่งอย่างต่ำ120ศพ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา เหยื่อแผ่นดินไหวอิตาลีร้องโหยหวนถูกฝังทั้งเป็นใต้เศษซาก ยอดตายพุ่งอย่างต่ำ120ศพ


 • รอยเตอร์ - ทีมกู้ภัยเร่งมือเข้าช่วยผู้ประสบภัยที่ร้องโหยหวนรอความช่วยอยู่ใต้เศษซากอาคารในเมืองต่างๆแถบเทือกเขาทางภาคกลางของอิตาลี ที่พังถล่มจากพลานุภาพของแผ่นดินไหว 6.2 ระดับตื้นเมื่อวันพุธ(24ส.ค.) ขณะที่นายกรัฐมนตีแดนมะกะโรนี ระบุยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดขยับขึ้นไปแตะอย่างน้อย 120 ศพและชาวบ้านอีกหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย
         
         แผ่นดินไหวสั่นสะเทือนในตอนเช้าตรู่ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังหลับใหล ได้เขย่าบ้านเรือนพังราบและถนนพังเสียหายในกลุ่มก้อนชุมนุมที่อยู่ห่างจากกรุงโรมไปทางตะวันออกราว 140 กิโลเมตร โดยพลานุภาพของมันสามารถรับรู้ได้ไกลถึงโบโลญญา ทางเหนือและเนเปิล ทางใต้ของประเทศ ที่แต่ละเมืองอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางราวๆ 220 กิโลเมตร 
  เหยื่อแผ่นดินไหวอิตาลีร้องโหยหวนถูกฝังทั้งเป็นใต้เศษซาก ยอดตายพุ่งอย่างต่ำ120ศพ
          ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีสมาชิก 4 คน ในนั้นเป็นเด็กชายอายุ 8 เดือนกับ 9 ปี ถูกฝังทั้งเป็น เมื่อบ้านของพวกเขาในเมืองอัคคูโมลี พังถล่มลงมา ทั้งนี้ระหว่างที่หน่วยกู้ภัยกำลังอุ้มศพทารกน้อยออกมาอย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าหุ่มขนาดเล็กคลุม คุณยายของหนูน้อยได้ร้องไห้ฟูมฟายกล่าวโทษพระเจ้าที่พรากพวกเขาไปจากเธอ
         
         ทหารและเครื่องมือหนักถูกระดมพลลงพื้นที่เกิดเหตุ ส่วนกระทรวงการคลังอนุมัติเงิน 235 ล้านยูโรในกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเลื่อนพิธีศาสนกิจคาทอลิกเทศนาสั่งสอน (catechesis) ในวันพุธ(24 ส.ค)ออกไป แต่ได้ทรงนำสวดให้กับเหยื่อแผ่นดินไหวกลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแทน และทรงได้ทรงส่งสารแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 • ที่มา ;  เว็บ  

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม