หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


คำขวัญวันแม่ 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560 สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา จนเติบใหญ่ แข็งแกร่ง เพื่อเป็นกำลังไทย ให้แข็งแรง

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายงานว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้..
"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
         พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
         เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
         เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักข่าวตรงประเด็น

ที่มา ; เว็บ kapook.com

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 7/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 397/2560
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 7/2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
● ผลการจัดอันดับนวัตกรรมโลก ปี 2017
ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก ประจำปี 2017 โดย The Global Innovation Index (Gll) ซึ่งวัดผลศักยภาพด้านนวัตกรรมของ 127 ประเทศที่เข้าร่วม ทั้งด้านปัจจัย ด้านผลผลิต และด้านประสิทธิภาพ เพื่อประเมินภาพรวมการใช้ทรัพยากรต่อคุณภาพผลผลิตทางนวัตกรรมที่ดีกว่า
โดยผลการจัดอันดับประเทศความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก 25 ลำดับแรก สวิตเซอร์แลนด์ได้อันดับ 1 ด้วยคะแนน 67.69, อันดับ 2 สวีเดน คะแนน 63.82, อันดับ 3 เนเธอร์แลนด์ คะแนน 63.36 (ตามภาพ)
ตารางด้านล่าง แสดงถึงอันดับของประเทศต่าง ๆ แยกเป็นภูมิภาคในทวีปต่าง ๆ ของโลก
ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับ 51 ของโลก (คะแนน 37.60) และอยู่ในอันดับที่ 7 ของผลการจัดอันดับในกลุ่มประเทศ ASEAN+3  รองจากสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ
ส่วนการจัดอันดับด้าน Human Capital and Research พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ของโลก และอันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) ด้วยคะแนน 30.80
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาวิเคราะห์ จำแนก และจัดกลุ่มศักยภาพตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องเร่งสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยเชิงคุณภาพ และศึกษาหลักเกณฑ์การคงไว้ซึ่งตำแหน่ง เพื่อจูงใจให้บุคลากรไม่หยุดที่จะคิดค้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาต่อไป

● แต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
  • รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.ชายชาญ โพธิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


● ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก และความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2017
ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2017/2018 ทั้ง สถาบัน ดังนี้
  • "Quacquarelli Symonds (QS)" สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก สหราชอาณาจักร ซึ่งได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 959 อันดับ โดยในการจัดอันดับครั้งนี้ เน้นถึงความเป็นท้องถิ่นและธุรกิจเพิ่มมากขึ้น พร้อมพิจารณาจากเกณฑ์การจัดอันดับ 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงทางวิชาการจากนักวิชาการทั่วโลก ความมีชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ และอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ
    ซึ่งผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2017/2018 พบว่า มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด 5 แห่ง รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร 4 แห่ง และสวิตเซอร์แลนด์ 1 แห่ง ตามลำดับ ส่วนประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่ติดอันดับอยู่ใน 959 อันดับแรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (อันดับ 252) อันดับ 334 มหาวิทยาลัยมหิดล และอันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • "International Institute for Management Development : IMD" สถาบันการจัดการนานาชาติ  ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2017 ของ 63 ประเทศทั่วโลก ในรายงาน The World Competitiveness Yearbook 2017 จากปัจจัย 4 ด้านหลัก ทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยผลการจัดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก ลักแซมเบิร์ก สวีเดน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามลำดับ
    ในส่วนของประเทศไทย มีผลการจัดอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 28 ในปี 2016 เป็นอันดับ 27 ในปีนี้ และอยู่ในอันดับ 5 ในกลุ่มอาเซียนด้วย และเมื่อพิจารณาการจัดอันดับหมวดย่อย 25 ตัวชี้วัด พบว่าหลายตัวชี้วัดมีการพัฒนาและมีอันดับดีขึ้นมาก อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม, จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา, การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจต่อ GDP ปรับตัวดีขึ้น 10 ลำดับ รวมทั้งความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศปรับตัวดีขึ้นถึง 9 อันดับด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าข้อมูลในการจัดอันดับให้ความสำคัญกับการสำรวจความคิดเห็นภายในประเทศ มากกว่าการให้ค่าน้ำหนักเรื่องวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย อีกทั้งยังเน้นความเป็นท้องถิ่นและธุรกิจมากขึ้น จึงทำให้มหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นสากล มีอันดับที่ลดลงและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในเชิงธุรกิจด้วย
ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะกล่าวโทษการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่นที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันได้ขอให้ สกอ. ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดในการจัดอันดับปีนี้ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 25 ก.ค.2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 394/2560
ผลการประชุมองค์กรหลัก 25 ก.ค.2560

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิพล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ และว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
● เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความคืบหน้างานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี หรือที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนผลงานของกระทรวงที่มีความโดดเด่นหรืองานที่ประสบผลสำเร็จแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สำหรับงานของโฆษกกระทรวงต่าง ๆ ขอให้ปรับวิธีการทำงาน โดยเน้นสื่อสารผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือมีความโดดเด่น โดยเน้นเรื่องราวที่มีการร้องทุกข์ด้วยที่จะต้องมีการเสนอข้อมูลการทำงาน ความก้าวหน้าและผลการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ

● ให้ ศธ.จัดระบบข้อมูลเด็กเก่งและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย จำนวน 16 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา: Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 (PMWC 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมได้มากถึง 20 รางวัล รวม 38 เหรียญ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก
จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมรายชื่อเด็กที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายนามเกียรติยศ ต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพที่เก่งและดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และเพื่อเป็นต้นแบบ (Idol) ให้กับนักเรียนอื่น ๆ ต่อไป

 แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ ศธ.
นอกจากเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว ที่ประชุมองค์กรหลักได้รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างจริงใจด้วยเนื้อหาที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง พร้อมใช้เทคนิคสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ จะมีการสร้างทีมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรทุกคนในกระทรวง เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักหน่วยงาน รู้เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ และอาจบรรจุเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอนาคตด้วย

 ความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ม.ล.ปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ว่ามีความก้าวหน้าด้วยดี ส่วนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 อีก 20,000 แห่ง คาดว่าจะเห็นผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีการศึกษา 2561
ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทั้งในเขตเมืองและในพื้นที่ห่างไกล พบว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกครั้งก็ได้กล่าวฝากความหวังและขอความร่วมมือจากครูบาอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการในทิศทางเดียวกัน
แม้โครงการจะฟังดูเป็นเรื่องนามธรรม แต่ก็จะประสบความสำเร็จได้หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กศจ. ได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจดีว่า ในเรื่องของการศึกษาต้องดำเนินคู่ขนานไปกับการบริหารการปกครอง รวมทั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ที่แม้จะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ แต่ก็มีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาคเป็นอย่างดี
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ประธาน กพฐ.คนใหม่ และมติ ครม. 25 กรกฎาคม 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 392/2560
มติ ครม. 25 กรกฎาคม 2560

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา
● อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 คน/รูป แทนประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ดังนี้
1. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์   ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ บัวแสงใส  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
3. นายนุชากร มาศฉมาดล  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.  นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการประถมศึกษา)
6.  นายจงภพ ชูประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7.  นางบุสบง พรหมจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการมัธยมศึกษา)
8.  นางสาวเบญจพร ปัญญายง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาปฐมวัย)
9.  นายพิศณุ ศรีพล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
10. ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการงบประมาณการเงินและการคลัง)
11. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม)
12. นางศรินธร วิทยะสิรินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ)
13. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจและการบริการ)
14. นางสาวสุรภี โสรัจจกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล)
15. นางแสงระวี วาจาวุทธ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชน และด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ)
16. รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)
17. พระพรหมดิลก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

● เห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ.2560-2563  (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017-2020)
ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำในแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. พิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้นได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ.2560-2563 (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017-2020)  คือ ได้ระบุถึงกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีนใน 6 ด้าน ดังนี้
1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ
2) สนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักเรียน นักศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม
3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา
4) เสริมสร้างความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา
5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงการทดลองการเทียบโอนหน่วยการเรียนและวุฒิการศึกษาตามสมัครใจ
6) เสริมสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีนฯ จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา การพัฒนาและผลิตกำลังคนให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศไทยในสาขาที่จำเป็นต่อประเทศไทย เช่น เทคโนโลยีระบบรางและรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม